Personen zum Geburtsort "Wiznitz (Vyzhnytsa)"


Alpern, Abraham Isak - 1890 Wiznitz (Vyzhnytsa) ... Auschwitz
Steinmetz, Rachel - 1905 Wiznitz (Vyzhnytsa) ... Auschwitz