Personen zum Geburtsort "Homburg v.d.H."


Baer, Rosa - 1872 Homburg v.d.H. ... 1941 Gurs
Fuld, Emil - 1867 Homburg v.d.H. ... 1940 Gurs
Weglein, Jenny - 1882 Homburg v.d.H. ... Auschwitz