Personen zum Deportationsort "Natzweiler-Struthof"


Pack, Israel Shimon - 1921 Dortmund ... 1942 Auschwitz
Przysucha, Oskar - 1916 Karlsruhe ... 1945 Natzweiler-Struthof